Általános szerződési feltételek


szerződéskötés
2-tajekoztatok
3-ar
4-szallitas
5-szallitasi-hatarido
6-megrendelo-adatszolgaltatasa
7-tulajdonjog
8-elallas-a-szerzodestol
9-jotallas
10-felelosseg
11-karbantartas
12-titoktartas
13-fejlesztes
14-adatvedelem
15-intezkedesek
16-auditalas
17-alkatresz
18-birosag

1.) Szerződéskötés

a.) Megrendelő az általa írásban adott rendeléshez 30 napig kötve van. A szerződés létrejön, amint azt Szállító megerősíti bármilyen írásos formában: pld. e-mailen vagy faxon, vagy továbbá, amennyiben megkezdte a rendelés teljesítését. A szállítási lehívás Megrendelő kötelező érvényű rendelése, és a nevezett feltételek vonatkoznak rá.

b.) Szállító ajánlatához nincsen kötve. Amennyiben a szállítás rendelés visszaigazolás-, azaz szállítási szerződés létrejötte nélkül történik, a számla és/vagy szállítólevél a szerződés visszaigazolásának tekintendő a Szállító Általános szállítási feltételei szerint.

c.) A www.gyorscsatlakozok.hu, www.weh.hu internet oldalon bemutatott termékek nem minősülnek ajánlattételnek. Szállító csak Megrendelő online rendelését, illetve postai úton történő megrendelését tekinti a szállítási szerződés megkötésére irányuló ajánlatnak. Megrendelő az általa írásban adott rendeléshez 30 napig kötve van. A szerződés abban az esetben jön létre, ha a rendelést Szállító írásban megerősítette, vagy a rendelés teljesítését megkezdte.

d.) Szállító ezúton kizárja a Megrendelő általános szerződési feltételeinek a Szállítóval szemben történő alkalmazását az egyedi gyártású termékek tekintetében, azok akkor sem kötelezik Szállítót, ha azokat Megrendelő kifejezetten nem utasítja vissza, ha azoknak jelen ÁSZF-el nem kifejezetten ellentétes a tartalma, ill. kiegészítő vagy nem lényeges kérdésekben tartalmaz eltérő rendelkezéseket. Ajánlatunk Megrendelő által történő visszaigazolásával vagy a teljesítés elfogadásával e kikötésünket elfogadottnak kell tekinteni.

2.) Tájékoztató anyagok

a.) A Szállító prospektusaiban és/vagy az online- ill. web-katalógusaiban az aktuálisan érvényes termékleírások találhatók. Korábbi prospektusban és dokumentumban, valamint bármely online- és web-katalógusban megadott információ érvényét veszti, amennyiben az aktuális prospektus- és/vagy ismertető anyagot Megrendelő részére továbbították, vagy az interneten elérhetővé vált. Valamennyi prospektusban-, katalógusban-, Szállító honlap oldalon- és egyéb dokumentumban közzétett adat, méret, érték, felhasználási feltétel és egyéb tartalom, részben kísérletek alapján, teoretikusan meghatározott közelítő érték, amely nem kötelező érvényű, hacsak ezt Szállító az ajánlatban kifejezetten kötelező érvényűként nem jelölte meg vagy, amelyről kifejezett, szerződéses megállapodás nem született. Sorozatgyártású termékek szállítása minta vagy katalógus alapján történik. A kereskedelmi gyakorlatban elfogadott kismértékű szín-, tömeg-, mintázat-, forma eltérés esetén a teljesítés szerződésszerűnek tekintendő. A termék üzemi tulajdonságainak javítása céljából Szállító fenntartja magának a jogot konstrukciós- és technikai változtatásokra előzetes bejelentés nélkül.

3.) Ár és fizetési feltételek

a.) Az árak EUR-ban és ÁFA nélkül értendők. Amennyiben nincs Felek között egyéb írásos megállapodás, a szerződéskötés időpontjában érvényes Szállítói árlista kerül alkalmazásra, kivéve, amennyiben az árlista a szállítási határidőt megelőző 3 hónapon belül változik meg. Szállító fenntartja az árlista megváltoztatásának jogát, amennyiben a szerződéskötést követően lényeges mértékű változások állnak be olyan ártényezőkben, mint az alapanyagok, alvállalkozók által szállított részegységek, bérek, szociális terhek, adók vagy egyéb közterhek. Szállító jogosult árait az adott költségtényezők hatásának mértékében megváltoztatni. Amennyiben Szállító árajánlatot adott, az ajánlatban közölt árak érvényesek Felek jogviszonyában az árlistában megadott árakkal szemben. Valamennyi ár Delivered at Place,(DAP Incoterms 2010/2011) paritáson érvényes és nem tartalmaz semmilyen egyéb mellékszolgáltatást, különösen nem tartalmaz, biztosítást, üzembe helyezést és egyéb, a felhasználás során az ügyfélnél felmerülő költséget. Az üzembe helyezési-, karbantartói-, telepítői- és egyéb alkalmazástámogató szolgáltatásunk rezsióradíjból és Szállító által szállított anyagok és alkatrészek költségéből tevődik össze. EUR 50,00 összeg alatti áruérték esetén, Szállító jogosult a költségeit fedező felárat alkalmazni. Sorozatgyártású termék Megrendelő speciális igénye szerinti átalakítása rezsióradíjban kerül felszámításra, hacsak a felek között nincs ettől eltérő írásbeli megállapodás. Eltérő megállapodás hiányában a teljes számlaösszeg kifizetése a számla kiállításának keltétől számított 8. napon esedékes. EUR 10.000,- összeg feletti rendelés esetén a következő fizetési esedékesség érvényes: a teljes számlaösszeg ½ része rendeléskor, ½ része a szállítmány készrejelentésekor. Termék- vagy összeszerelési hiányosság esetén Megrendelőnek a hiányosság természete és a használati érték sérülése alapján, csak indokolt mértékben van joga arra, hogy visszatartási jogát gyakorolja.

b.) Fizetési késedelem esetén minden további felszólítás nélkül a szállított áru értékének alapulvételével számított havi 1% késedelmi kamat fizetendő. Amennyiben Megrendelő gazdasági társaság, a havi késedelmi kamat mértéke 8%-al haladja meg a jegybanki alapkamatot. Késedelmes fizetés esetén Megrendelő nem jogosult érvényesíteni a részére korábban biztosított kedvezményt és/vagy árengedményt. c.) Megrendelő kizárólag elismert, vagy nem vitatott követelése esetén jogosult gyakorolni visszatartási jogát. d.) A gyártás keretfeltételei, különösen a felhasznált anyagok beszerzési ára, a bérköltségek, valamint az egyéb ártényezők változása esetén Szállító jogosult árkorrekciót végrehajtani még abban az esetben is, amennyiben az árak Felek között keretszerződésben kerültek megállapításra. Megrendelő jogosult felhívni Szállítót a megemelkedett ártényezőkre vonatkozó kalkulációjának rendelkezésre bocsátására. Szállító csak abban az esetben köteles a tervezés és/vagy gyártás alatt álló terméket módosítani, amennyiben Megrendelő megelőlegezi a felmerült többletköltségeket, illetve amennyiben Szállító számára a módosítás nem jár aránytalan többletteherrel.

4.) Szállítás és kárveszély átszállása

a.) Szállító minden esetben jogosult részteljesítésre.

b.) Külföldre történő szállítás esetén Megrendelőt terhel minden felmerülő pótlólagos költség – különös tekintettel a vámköltségre, okmány kiállítási díjra, import forgalmi adóra, egyéb közteherre, szállítási költségre. Lehívásos szállítási szerződés esetén, és egyéb megállapodás hiányában, a szállítási határidőt megelőző két hónapon belül Megrendelő köteles Szállítót írásban tájékoztatni a kötelezően leszállítandó mennyiségekről. A késedelmes lehívás-, vagy az utólagos változtatások következtében felmerülő többletköltségek Megrendelőt terhelik. Késedelmes lehívás esetén érvényét veszti az előzetesen megadott szállítási ütemezés. Prototípus vagy kísérleti minta szállítása esetén Szállítót illeti a szállított termékre vonatkozó valamennyi jogi oltalom (know-how, szabadalom, ipari formatervezési oltalom), Megrendelő nem jogosult azt harmadik személy részére hozzáférhetővé tenni. Prototípus vagy kísérleti minta esetén Szállítót nem terheli jótállási kötelezettség, az áru tulajdonjogát Szállító fenntartja. Amennyiben nem jön létre Felek között szállítási szerződés, az átadott árukat Megrendelő köteles Szállító birtokába visszaadni.

5.) Szállítási határidő

a.) A szállítási határidő a rendelés Szállító általi visszaigazolásának napját követő napon kezdődik. A szállítási határidő az áru Szállító telephelyének elhagyására vonatkozik. Szállító késedelembe esik, amennyiben a kötelező érvénnyel és írásban megadott szállítási határidő naptári napjáig nem történik teljesítés. Ilyen esetben Megrendelő méltányos, legalább 4 hetes halasztást engedélyez. A szállítási határidő ésszerű és indokolt időtartammal meghosszabbodik vis major esetében, valamint olyan, az üzletvitelt érintő körülmény és akadály esetén, amelyet Szállító vagy beszállítója nem láthat előre, és az ügy körülményeinek figyelembevételével elvárható gondos eljárás ellenére sem Szállító, sem beszállítója nem tud elhárítani. Ilyen esetben Szállító mentesül a teljesítési kötelezettsége alól, amennyiben ésszerű időn belül nem lehetséges a szállítás. Szállító nem köteles szállítani abban az esetben, amennyiben Szállító a szállítási szerződés teljesítésére megfelelő fedezeti ügyletet kötött és beszállítója nem képes szállítani. Ebben az esetben Szállító köteles Megrendelőt haladéktalanul tájékoztatni, és a már kifizetett vételár összegét haladéktalanul visszafizetni.

b.) Szállító jogosult megtagadni a szállítást, amennyiben a szerződés megkötése után olyan adat, tény vagy körülmény jut tudomására, amelyből valószínűsíthető, hogy Megrendelő teljesítőkészsége vagy fizetőképessége veszélybe került. Szállító ilyen esetekben csak akkor köteles teljesíteni, amennyiben Megrendelő fizetési kötelezettségét a szállítást megelőzően teljesíti, vagy arra megfelelő teljesítési biztosítékot ad. Szállító jogosult meghatározni, hogy milyen biztosítékot fogad el megrendelőtől. Szállító jogosult elállni a szerződéstől, amennyiben Megrendelő késedelembe esik. Szállító nem köteles póthatáridő tűzésére, amennyiben Megrendelő a szerződéskötéskor ismert, vagy a gondatlanságából nem ismert tényeket elhallgatott, illetve egyébként rosszhiszeműen járt el.

6.) Megrendelő adatszolgáltatása

a.) Megrendelő felel az ajánlattételhez szükséges adatainak és egyéb információinak valódiságáért és határidőben történő szolgáltatásáért, valamint a beszerelési környezet alkalmasságáért. Megrendelőt terhel minden olyan pótlólagos költség, amelyet a hibás adatközlés vagy a nem megfelelő beszerelési környezet okoz. A beszerelési környezet alkalmassága meghatározó jelentőségű a termék felhasználhatóságához. Szállító rögzíti, hogy az ajánlat elkészítéshez nélkülözhetetlenek az alábbi dokumentumok: kitöltött technikai adatlap, méretezett rajz és minta/minták biztosítása. Szállító a meghatározott paraméterek és rajzok rendelkezésre állása esetén ad ajánlatot, azonban a rendelés teljesítésére minták nélkül nem kerülhet sor, illetve ilyen esetben Szállító nem vállal felelősséget a legyártásra kerülő áruk 100%-os megfelelőségéért. Amennyiben a minták alapján Szállító úgy ítéli meg, hogy az előzetesen ajánlott termék nem képes 100%-ban megfelelni a vele szemben támasztott követelményeknek, úgy fenntartja a jogot új ajánlat kibocsátására (új típus, konstrukciós változtatások, új ár és / vagy szállítási idő).

7.) Tulajdonjog fenntartás és elállás a szerződéstől

a.) Szállító fenntartja a tulajdonjogát valamennyi általa leszállított árura. A mindenkor leszállított áru Szállító tulajdona marad mindaddig, amíg valamennyi, Szállító által már teljesített áruszállításból és szolgáltatásból eredő követelést Megrendelő teljes mértékben kielégített. Szállító kötelezettséget vállal arra, hogy, Megrendelő ilyen irányú kérelmére Megrendelő mindazon biztosítékát visszaszolgáltatja, amelynek értéke 20%-kal meghaladja Szállító biztosítandó követelését. A felszabadítandó biztosíték megválasztása Szállítót illeti. A szerződéses áru viszontértékesítése esetén Megrendelő biztosíték céljából Szállító javára engedi át követeléseit és járulékos jogait. Megrendelő jogosult arra, hogy behajtsa az átengedett követelést. Mindaddig, amíg Szállítót illeti az áru tulajdonjoga, jogosult az áru helyes kezeléséről és tárolásáról bármikor, helyben meggyőződni és nem megfelelő kezelés vagy tárolás esetében, az ésszerű és indokolt határidő hosszabbítás eredménytelen lejárta után, az árut elszállítani anélkül, hogy ezzel elállna a szerződéstől. Megrendelőt terhel minden olyan költség, amely az áru visszaszállításával kapcsolatos, ahogy az esetleges megismételt áruszállítás költsége is.

8.) Elállás a szerződéstől

a.) Amennyiben Megrendelő nem veszi át a szabályos módon megrendelt árut, vagy amennyiben a szállítás előtt Megrendelő szóban vagy ráutaló magatartással kifejezésre juttatja, – beleértve hallgatását is olyan írásos megkeresésre, amely utal az ilyen magatartás jogkövetkezményére –, hogy nem kívánja azt átvenni, Szállító minden figyelmeztetés nélkül elállhat a szerződéstől, és kártérítést követelhet a polgári jog általános szabályai szerint.

b.) Amennyiben Szállító Megrendelő felróható magatartása következtében jogszerűen eláll a szerződéstől, különösen fizetési késedelem, az 5.b.) bekezdésben foglalt ok miatt, illetve amennyiben a szerződés Megrendelő jogellenes magatartása következtében hiúsul meg, a szállítás- és a leszállított áru visszavétele után, Szállító jogosult kár- és költségtérítésre. c.) Amennyiben a teljesítés meghiúsulása Megrendelőnek felróható okból következik be, Szállító jogosult a nettó szerződéses összeg 30%-át kitevő átalány kártérítésre. Szállító a ténylegesen felmerült költségeinek teljes megtérítését jogosult követelni az olyan, a szerződés teljesítése érdekében keletkezett kiadásaira vonatkozóan, mint a szállítás, összeszerelés költség, és bármilyen, a szerződés teljesítésével összefüggésben felmerült, igazolt költség. Szállító alkalmazottainak órabére EUR 50,- /fő + ÁFA, valamint EUR 0,90 /km /fő + ÁFA utazási költség. Ezen költségdíjak érvényesek a jelen Általános szállítási feltételekből eredő egyéb, Megrendelőt terhelő költségek esetén is. d.) Szállító az átalány kártérítési összegnél magasabb kárösszeget is jogosult követelni, illetve Megrendelő alacsonyabb összegű Szállítót sújtó károkozását igazolhatja. 14 napot meghaladó átvételi késedelem esetén, Megrendelő köteles viselni az áruk tárolásának minden költségét.

9.) Jótállás (Szavatosság)

a.) Szállító a szerződés előírásainak megfelelően jótállást nyújt termékeire, azok átadásától számított 1 éves időtartamig. Hiányos- vagy nem megfelelő szállítás-, valamint nyilvánvaló vagy felismerhető termékhiányosság miatti kifogást Megrendelőnek legkésőbb az áru átvételétől számított 14. napig kell írásban jelezni. Megrendelő elfogadja a teljesítést, amennyiben nem emel kifogást a nevezett határidőig, vagy amennyiben az árut felhasználja, vagy értékesíti. A Szállító által forgalmazott termékek alkalmazási lehetőségeinek nagy száma miatt Szállító nem vállal felelősséget azért, hogy Megrendelő tényleges felhasználási és konkrét alkalmazási céljaira alkalmas a termék. Kivételt képez ez alól, ha ehhez Szállító írásban kifejezetten hozzájárult, miután Megrendelő a konkrét alkalmazási célt írásban egyértelműen meghatározta. Műszakilag komplex termékek gyártása során minimális karcolások és kisebb külső felületi sérülések elkerülhetetlenül előfordulhatnak. Ezek nem minősülnek hibás teljesítésnek, amennyiben a termékdarab működését nem befolyásolják. A jótállási igény Szállító választása szerint, a hiba kijavítására, vagy csereszállításra korlátozódik. Az igény érvényesítését megelőzően Szállítót megilleti a kivizsgálás,- továbbá a javítás,- valamint az után,- ill. pótszállítás jogosultsága. Amennyiben a hiba a minőségellenőrzés ellenére is csak beépítést követően állapítható meg, Szállító kizárólag pótszállítások rendelkezésre tartására köteles. Szállítót nem terhelik sem a be- és kiszerelési költségek, sem egyéb költség. Szállító kizárólag abban az esetben visel visszahívási akcióból származó bármilyen költséget, amennyiben a termék teljes konstrukciós hibájáról van szó, és amely kiterjed valamennyi kiszállított részre, továbbá, amennyiben Szállító súlyos gondatlansággal járt el. Megrendelő köteles Szállítót bevonni, amennyiben vizsgálati eljárást folytat annak megállapítása céljából, hogy szükséges-e az áru visszahívása. Amennyiben a vizsgálat eredményéből megállapítható, hogy Szállítót nem terheli felelősség, illetve a terméknek nincs konstrukciós hibája, Megrendelő köteles megtéríteni Szállítónak valamennyi, az eljárással összefüggésben felmerült költségét. Megrendelő nem jogosult semmilyen egyéb igény érvényesítésére, különösképpen kizárt az esetleges hibás teljesítésből eredő közvetett kárra vonatkozó kártérítési igény, a személyi sérülés kivételével, kivéve, amennyiben Szállító súlyos gondatlansággal járt el. Szállító különösképp nem felel az olyan kárért, amely nem az általa szállított áruban keletkezett. Szállító különösképpen nem felel Megrendelő elmaradt hasznáért vagy egyéb vagyoni káráért. Ezen felelősség korlátozás nem érvényesül, amennyiben a károkozás szándékosan, súlyos gondatlanságból vagy csalárd magatartás következtében történt. Az esetleges kártérítési igény az áru átadásától számított egy év alatt évül el. Megrendelő bármilyen jótállási igénye érvényesítésének feltétele, hogy Megrendelő az elvárható módon együttműködjön a hibaelhárításában, különösképpen úgy, hogy a hiba észlelését követően haladéktalanul közölje azt. A hiba kijavítás ésszerű határideje megítélésében tekintettel kell lenni Szállító beszállítóinak szállítási képességére és kapacitására. Szállító jogosult a hiba kijavítását megtagadni mindaddig, amíg Megrendelő nem teljesítette a hiba figyelembevételével a teljes vételár arányos részét, különösképpen a hibátlan termékek vételárára. Amennyiben Megrendelő megalapozatlanul jelent be hibát Szállítónak, vagy olyan hibát jelent be, amely Megrendelőnek felróható okból merült fel, a Szállítónak így felmerült esetleges költségei Megrendelőt terhelik. A Megrendelőt illető jótállás megszűnik, amennyiben Szállító termékét nem rendeltetésszerűen vagy az előírt üzemi körülményektől eltérően használják, és /vagy nem Szállító által szállított alkatrészt használnak, szakszerűtlen karbantartás esetén, különösen, amennyiben nem tartják be a karbantartási útmutatást vagy amennyiben az árut egyéb szakszerűtlen módon kezelik, ill. használják vagy helytelenül szerelik be. Megszűnik továbbá a Megrendelőt illető jótállás, amennyiben Szállító termékét átdolgozzák, vagy átalakítják. Ilyen esetben Megrendelőt terheli annak bizonyítása, hogy nem az átdolgozás és az átalakítás okozta a hibát. Sikertelen az utólagos teljesítés, amennyiben két utólagos teljesítési kísérlet eredménytelenül zárul. Jelentéktelen hiba esetén elállásnak nincs helye. Gyorscsatlakozók.hu Kft. az előre megadott szállítási határidő betartásáért köteles minden tőle telhetőt megtenni. Nem terheli Gyorscsatlakozók.hu Kft-t semmilyen felelősség a szállítási késedelemért, ha az külső erőhatalom hatása miatt, gyártói késedelem miatt, vagy azért következik be, mert a Megrendelő a teljesítéshez szükséges adatokat nem adja meg, késedelmesen, vagy hiányosan adja meg. A késedelemről Gyorscsatlakozók.hu Kft. a Megrendelőt haladéktalanul értesíti.

10.) Felelősség

a.) Szállító felel az olyan egészség-, élet- vagy testi károsodásért és sérülésért, amelyet Szállító törvényes képviselője és/vagy megbízottja / munkavállalója szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozott. Egyéb szerződésszegésért vagy szerződésen kívüli károkozásért, Szállító kizárólag abban az esetben felel, amennyiben azt törvényes képviselője és/vagy megbízottja, ill. alkalmazottja súlyos gondatlanságból vagy szándékosan okozott. Valamely lényeges vagy sarkalatos szerződéses kötelezettség megszegése esetén Szállító annyiban köteles helytállni, amennyiben a kár előre látható volt a szerződés megkötésekor. Szállító nem felel az általa nyújtott tanácsadásból eredő károkért, kivéve, ha a Felek közötti szerződés erről kifejezetten rendelkezik. A szerződés teljesítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás kifejezetten nem lényeges szerződéses kötelezettség. Szállító felelősségének mértéke a Szállító által megkötött felelősségbiztosítás által biztosított követelésekre korlátozódik. Ez vonatkozik a jelen ÁSZF 9. fejezetében foglaltak alapján keletkezett igényekre is.

11.) Karbantartási útmutató

a.) Szállító karbantartási útmutatójának be nem tartása esetén Megrendelőt illető jótállás megszűnik. Szállító nem vállal továbbá felelősséget a hibás teljesítés okozta közvetett kárért, különösen nem harmadik személy vagyonában keletkező károkozásért, vagy személyi sérülésért. b.) Amennyiben Szállítóhoz javítás céljából terméket juttatnak el, Szállító a termék megvizsgálását követően javítási költségtervezetet készít. A szükséges javítási munka elvégzésére csak abban az esetben kerül sor, amennyiben Megrendelő a javítási ajánlatra hivatkozó, írásos rendelést ad. A javítási költségtervezet kézhezvétele után, a javítás megrendelése helyett Megrendelő jogosult új terméket rendelni. Ebben az esetben a javítandó termék visszaküldése kizárólag Megrendelő kifejezett kérésére és Megrendelő költségére történik meg. Megrendelő javítandó termék tulajdonjogáról történő lemondásának minősül, amennyiben az ajánlat keltétől számított négy héten belül nem érkezik rendelés Szállítóhoz a javításra vagy a termék visszajuttatására. Ilyen esetben a javítandó termék minden további értesítés nélkül Szállító tulajdonába kerül. Amennyiben a javításra vagy a termék visszaküldésére vonatkozó megrendelést az ajánlat keltétől számított négy héten belül Szállító nem kapja meg, úgy Szállító fenntartja magának azt a jogot, hogy a javítandó terméket térítés nélkül leselejtezze. A javítási jelentést a szervizajánlat tartalmazza. A javítással kapcsolatos hibafelmérés, állapotjelentés költsége 50 €. A képekkel kiegészített állapotjelentés költsége 150 €. Amennyiben Megrendelő hibafelmérést rendel meg, úgy legkésőbb a visszaigazolás kézhezvételekor meg kell jelölni melyik típusú anyagot választja. Ennek megfelelően a választott anyagra vonatkozó megfelelő megjegyzést a visszaigazolások tartalmazzák. Amennyiben az ügyfél nem rendeli meg a termék javítását, úgy tudomásul veszi, hogy a terméket szétszerelt állapotban szállítja vissza részére Szállító.

12.) Titoktartás és szabadalmi jog

a.) Megrendelő köteles az üzleti kapcsolat során tudomására jutott valamennyi megóvandó know-how-t, valamint egyéb vállalati- és termékinformációt szigorúan bizalmasan kezelni. Amennyiben az üzleti kapcsolat keretében oltalmazott dokumentum, tárgy és egyéb információ került átadásra ill. továbbításra, ezek szabadalmi oltalom alá esnek, amelynek jogosultja Szállító. Megrendelő szigorúan bizalmasan kezeli az oltalmazott dokumentumot, tárgyat és egyéb információt, azt Szállító előzetes írásos hozzájárulása nélkül nem másolja le és nem utánozza, nem adja tovább és nem terjeszti, másolatát nem gyártja le vagy egyéb módon harmadik félnek nem teszi hozzáférhetővé és /vagy harmadik felet arról egyéb módon nem tájékoztat. Szerződéses megállapodás hiányában és Szállító hozzájárulása nélkül szintén tilos az oltalmazott dokumentum, tárgy és egyéb információ bármilyen felhasználása. Az oltalmazott tételt csak olyan személy részére szabad hozzáférhetővé tenni, akinek az említett dokumentumba a szerződés értelmében és az együttműködés keretében feltétlenül betekintést kell nyernie. Megrendelő köteles továbbá az egyéb bizalmas megjelölésű vagy nyilvánvalóan bizalmas információt titokban tartani és azt kizárólag a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben jogosult felhasználni. Ez a kötelezettség az üzleti kapcsolat, illetve a Felek közötti jogviszony lezárása után is érvényes. Minden olyan Szállító által átadott minta, rajz és egyéb dokumentum, amelynek átruházásáról szerződés nem rendelkezik, fizikailag Szállító tulajdonában marad. Új fejlesztés megvalósítása esetén az összes fejlesztési eredményből származó valamennyi tulajdonosi jog Szállítót illeti meg. b.) Amennyiben Szállító Megrendelővel együttműködve, vagy vele valamilyen közreműködési formában fejlesztést hajt végre, és amelynek eredményeként felmerül Megrendelő szellemi alkotáshoz fűződő joga, Megrendelő – amennyiben jogszabály lehetővé teszi – átengedi Szállító részére az ebből eredő valamennyi átruházható jogát. A jogosultság tartalmazza különösképpen a feldolgozást, átdolgozást, fordítást, nyilvánosságra hozatalt, megmunkálást, sokszorosítást és a kiállítást. Ez a rendelkezés különösen a fejlesztési eredményekre vonatkozó valamennyi dokumentációra, file-ra, bármilyen formájú rajzra, algoritmusra, programra és egyéb know-how-ra vonatkozik. Szállító egyedüli joga továbbá a fejlesztési eredményekre Magyarországon és azon kívül szabadalmat, használati mintát, ipari- és kereskedelmi mintát, valamint márkát bejelenteni.

13.) Fejlesztési eredmények, találmányok, jogi védelem

a.) Szállító a jogosultja valamennyi fejlesztési eredménynek, ideértve különösen a fejlesztőmunka valamennyi eredményének használati- vagy értékesítési jogosultságát, abban az esetben is, ha ez kizárólag termék átalakítást jelent. Szállító jogosult, de nem köteles saját szabadalmat a fejlesztési projektben rendelkezésre bocsátani. Megrendelő részéről a Szállítónak átadott információ nem eredményezi Megrendelőnek a fejlesztési eredmény fölötti rendelkezési jogát. Abban az esetben, ha Szállító nem kíván, ill. nem képes sorozatgyártású terméket kielégítő darabszámban, konkurenciaképes minőségben és technológiával, valamint szokásos piaci áron szállítani, Szállító köteles Megrendelővel egyszeri, de nem átruházható, a piaci viszonyok szerint megszabott díjkötelezettség mellett licenc szerződést kötni arra vonatkozóan, hogy Megrendelő a terméket maga legyártsa, vagy mással legyártassa.

14.) Adatvédelem

a.) Megrendelő tudomással bír arról, hogy a szerződés által tartalmazott személyes adatok csak belső feldolgozásra, intézkedésre, ill. kimutatásra szolgálnak és harmadik személynek nem adhatók át. Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy, ezeket az adatokat Szállító hírlevelezésre felhasználja.

b.) Szállító jogosult Megrendelőről hitelminősítést beszerezni, Megrendelő ehhez kifejezett hozzájárulását adja.

c.) Szállító és a Szállító által megbízott szolgáltató a személyes adatokat csak ajánlatkérés, rendelés, reklamáció és egyéb, a szerződés céljával közvetlenül összefüggő intézkedés feldolgozásához és lebonyolításához jogosult felhasználni.

15.) A szerződés teljesítését követő intézkedések

a.) A szerződés teljesítését követő 3 munkanapon belül Megrendelő köteles minden olyan tárgyat, dokumentumot, stb. visszaadni Szállító részére, amelyet Megrendelő a szerződés teljesítésével kapcsolatban vett át Szállítótól, különös tekintettel a rendelkezésre bocsátott mintára, rajzra, tervezetre és más dokumentumra. A szerződés teljesítésével megszűnik a szerződéssel kapcsolatos összes, Szállító által Megrendelő részére átadott dokumentum és egyéb jogi védelem alatt álló szellemi alkotás használati joga.

16.) Auditálás

a.) Amennyiben Szállító auditálásra vagy adatszolgáltatásra kötelezett, a vizsgálat nem érintheti Szállító speciális know-how ismereteit és/vagy belső cégadatait.

17.) Alkatrészellátás

a.) Szállító köteles alkatrész szállítására, de csak annyiban, amennyiben képes erre a szokásos piaci feltételeknek megfelelően.

18.) Illetékes bíróság és teljesítési hely

a.) Jelen ÁSZF hatálya alatt megkötött szerződésekre a magyar anyagi és eljárásjog az irányadó, illetve Felek magyar bíróság joghatóságát kötik ki. Jelen szerződésre nem vonatkozik az Egyesült Nemzeteknek az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló (CISG), Bécsben, az 1980. évi április hó 11. napján kelt egyezménye.

b.) A szerződéses viszonyból eredő jogvita esetére Felek Szállító székhelye szerint illetékes bíróságot kötik ki.

c.) A nem magyarországi Megrendelők részére a műszaki dokumentációk, leírások, stb. angol nyelven állnak rendelkezésre.

d.) A jelen Általános szállítási feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az egyéb feltételek érvényességét.

Gyorscsatlakozók.hu Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 2081 Piliscsaba, Ferenc-forrás útja 28. Magyarország
Telephelyek: 1047 Budapest, Baross utca 79-89.
Ügyvezető igazgatók: Szöllősy András | Szöllősy Ildikó
Cégnyilvántartás: 13-09-138638
Adóazonosító szám: 22741011-2-13